1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Taisyklės nustato tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas ir vykdymo tvarką Pirkėjui apsiperkant www.radeco.lt svetainėje.
1.2. Šiose Taisyklėse yra nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu Interneto svetainėje susijusios sąlygos.
1.3. Pirkėjas patvirtina šias Taisykles pažymėjęs varnelę ir su jomis susipažįsta prieš susikurdamas Pirkėjo paskyrą arba jos nesusikūręs prieš įsigydamas Pardavėjo prekes. Patvirtintos Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas.

2. SĄVOKOS

2.1. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.radeco.lt
2.2. Pardavėjas – MB „Radeco.lt”, el. pašto adresas labas@radeco.lt, Įmonės kodas:305906714, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įmonė.
2.4. Interneto svetainė – Pardavėjui priklausanti ir valdoma interneto svetainė, adresu www.radeco.lt, kurioje yra pateikiami bei vykdomi Pirkėjo užsakymai.
2.5. Taisyklės – šios taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Interneto svetainėje ir kiekvienai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaromai pirkimo-pardavimo sutarčiai.

3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

3.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetiniame prekybos portale www.radeco.lt, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurios sąlygos detalizuojamos tinklapyje esančioje skiltyje „Privatumo politika“. Pirkėjas, norėdamas prisiregistruoti www.radeco.lt internetiniame prekybos portale, privalo patvirtinti „Taisykles dėl asmens duomenų apsaugos“.

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS

4.1. Pirkėjas gali užsisakyti Interneto svetainėje esančias prekes užsiregistruodamas ir sukurdamas paskyrą arba be registracijos. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.
4.2. Kai Pirkėjas atsiskaito už jo pasirinktas prekes su Pardavėju, yra laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą, išsiunčiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

5. PRIKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti per 3 (tris) kalendorines dienas už užsakytas prekes, nuo užsakymo pateikimo.
5.3. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.radeco.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
5.4. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
5.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

6. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.radeco.com teikiamomis paslaugomis.
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
6.5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) kalendorines dienas, Pardavėjęs turi teisę užsakymą anuliuoti.
6.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.7. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.radeco.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

7. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

7.1. Prekių kainos Interneto svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius;
7.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų;
7.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su savo banku. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje reikia atlikti mokėjimą pagal jo užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į MB Radeco.lt banko sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;
7.2.2. banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į MB Radeco.lt banko sąskaitą;
7.2.3. kitais Interneto svetainėje nurodytais būdais.
7.3. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas;
7.4. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, yra patvirtinamas prekių užsakymas. Prekių užsakymo patvirtinimo dokumentas yra PVM sąskaita faktūra, kuri kartu yra ir prekėms taikomas garantijos dokumentas. PVM sąskaita faktūra Pirkėjui gali būti pateikiama fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

9.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos.
9.2. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
9.3. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
9.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
9.3.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
9.3.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą;
9.3.5. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę;
9.4. Pinigai už grąžinamas prekes grąžinami tik banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą, ir jeigu grąžinamos prekės atitinka grąžinimo sąlygas.
9.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.6. Išlaidas susijusias su nekokybiškų prekių grąžinimu/pakeitimu prisiima Pardavėjas, kitu atvėju išlaidas apmoka Pirkėjas.
9.7. Grąžinant prekę būtina susisiekti su mumis el. paštu labas@radeco.lt arba telefonu +370 677 08840 (I-V 10.00 – 17.00 val.);

10. RINKODARA IR INFORMACIJA

10.1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.radeco.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
10.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
10.6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais, kurios sąlygos detalizuojamos tinklapyje esančioje skiltyje „Privatumo politika“.
10.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.